REQUISITOS PARA A INCORPORACIÓN POR PRIMEIRA VEZ

 1. Instancia de solicitude de Alta como Exercente/Non Exercente.
 2. Título, Testemuño Notarial ou Certificación Académica persoal.
 3. Certificación de nacemento.
 4. Certificado de Antecedentes Penais. (Xestionar no Rexistro Civil)
 5. Certificado do Consello Xeral da Avogacía Española. Para a súa obtención ingresarase a cantidade de 165,95 € (como avogado exercente) o 101,58 € (como avogado non exercente) na conta do Consello Xeral da Avogacía no BBVA 0182-2370-41-0011880017, na que se fará constar o NIF do solicitante. A continuación, enviar por fax o xustificante do ingreso xunto co formulario de solicitude facilitado pola secretaría colexial.
 6. Alta na Mutualidade da Avogacía (pedir impresos na Secretaría do Colexio) ou no Réxime Especial de Traballadores Autónomos da Seguridade Social.
 7. Fotocopia do Documento Nacional de Identidade.
 8. Declaración de non pertencer nin pertencer a ningún Colexio de Avogados.
 9. Declaración de non estar incurso en causa de Incapacidade, Incompatibilidade ou Prohibición para o exercicio da avogacía. (Só para exercentes)
 10. Domiciliación bancaria para as cargas colexiais. (Impreso de Censo Colexial)
 11. Unha fotografía tamaño carné.
 12. Fotocopia do alta da declaración censual do Imposto de Actividades Económicas (Modelo 037), tramitado directamente polo/a interesado/a en Facenda. (Só para exercentes)
 13. No caso de colexiación como exercente con dedicación exclusiva, é preciso achegar o certificado de Empresa acreditando a decicación exclusiva como Abogado (orixinal).

COTAS DE ABOAMENTO NO MOMENTO DA INCORPORACIÓN

Exercentes

 • Cota de incorporación 400 €
 • Cota anual Consello Xeral Avogacía Española 39,13 €
 • Carnet Colexial 4 €
 • Póliza Responsabilidade Civil 0 €

NON EXERCENTES

 • Cota de incorporación 400 €
 • Cota anual Consello Xeral Avogacía Española 39,13 €
 • Carnet Colexial 4 €

Cotas Trimestrais:

 • Colexiados exercentes residentes -3 anos de exercicio     77 €
 • Colexiados exercentes residentes +3 anos de exercicio  122 €
 • Colexiados exercentes non residentes                          33 €
 • Colexiados non exercentes                                           33 €

Impreso Censo Colegial

REQUISITOS PARA A INCORPORACIÓN DE LETRADOS PERTENCENTES A OUTROS COLEXIOS

 1. Instancia solicitando Alta como Exercente/Non Exercente.
 2. Certificado do Colexio de procedencia de estar de alta nel e dende que data, así como da súa situación persoal.
 3. Certificado do Consello Xeral da Avogacía Española.
 4. Fotocopia do Documento Nacional de Identidade.
 5. Fotocopia último recibo pagado da Mutualidade da Avogacía ou RETA.
 6. Domiciliación bancaria para as cargas colexiais. (Impreso de Censo Colexial)
 7. Unha fotografía tamaño carné.
 8. Fotocopia da alta da declaración censual no Censo de Profesionais (Modelo 037 do Ministerio de Facenda). (Solo para exercentes).

COTAS DE ABOAMENTO NO MOMENTO DA INCORPORACIÓN

letrados procedentes de colexios da comunidade autonoma

 • Carnet Colexial 24 €
 • Cuota anual Consejo General Abogacía Española (solo colegiación como residente) 39,13 €
 • Póliza Responsabilidade Civil:
 • Residente 0 €
 • Non Residente  Consultar

letrados procedentes de colexios da comunidade autonoma

 • Cuota de incorporación  400 €
 • Carnet Colexial 24 €
 • Cuota anual Consejo General Abogacía Española (solo colegiación como residente) 39,13 €
 • Póliza Responsabilidade Civil:
 • Residente 0 €
 • Non Residente  Consultar

Cotas Trimestrais:

 • Colexiados exercentes residentes -3 anos de exercicio     77 €
 • Colexiados exercentes residentes +3 anos de exercicio  122 €
 • Colexiados exercentes non residentes                          33 €
 • Colexiados non exercentes                                           33 €

IMPRESO Censo Colegial